Uudised

Hoolekogu nr.4 26. juuni tonusoop


HIIUMAA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 4
Kärdla, 24. mai 2018
Hiiumaa Gümnaasium
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00
Juhatas: Margit Kagadze
Protokollis: Külli Jesmin
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
1.1 Margit Kagadze- õppenõukogu esindaja;
1.2 Karmen Telvik- õpilaste esindaja;
1.3 Aivi Telvik- lapsevanemate esindaja
1.4 Henri Reeder – toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;
1.5 Krõõt Olo- koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
Hiiumaa Gümnaasiumist: direktor Ivo Eesmaa, õppejuht Maris Nõmmik- Kärtner, infojuht Külli Jesmin.
Puudus: Karin Kokla

Kinnitati päevakord:
1. Kutse- ja üldhariduse lõimumise võimalused;
2. Gümnaasiumi osalus projektides ja tulevikuplaanid;
3. 2017. aasta rahuloluküsitluse kokkuvõte (vt manuses);
4. muud küsimused

1. Kutse- ja üldhariduse lõimumise võimalused
Direktor Ivo Eesmaa rääkis üldhariduse ja kutsehariduse andmise võimalustest. Plaanis on teha gümnaasiumi ja kutseõppe ühitatud õppekavad. Gümnaasiumi lõpetamisel
saab õpilane gümnaasiumi lõputunnistuse ja kutse, kui ta sooritab kutseeksami.
Sel õppeaastal on üks õpilane, kes lõpetab gümnaasiumi ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse. Kutse omandamiseks on vaja vähendada gümnaasiumis pakutavate valikkursuste mahtu ja asendada need kutseõppe kursustega. Tutvustame 10. klasside vastuvõtuvestlustel neid plaane ja huviliste olemasolul katsetame. 2019/2020 õppeaastal tahame seda rakendada. Hiiumaa Ametikoolis saab õppida vastavalt konkreetsele erialale 1 kuni 2 aasta jooksul floristi, nooremaedniku, maastikuehituse, puitehitiste restauraatori, palkmaja ehitaja ja väikesadama spetsialisti erialasid. Pooleaastastel kursustel on võimalik õppida bussi- ja veoautojuhiks ning töökohapõhise õppena toimub plastitöötluse seadistajaka õppmine. Gümnaasiumi ja ametikooli koostöös tuleb teha ühised õppekavad. Koostöö võimalused on ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Kuressaarega Ametikooliga. Kolm nädalad käivad õpilased gümnaaisumis ja ühe nädala kutset omandamas.
Räägiti veel suvehooajal töötajate puudusest Hiiumaal, teenindajad, teetööd jm. Suvel teeninduses töötamiseks teha elementaarsete oskuste koolitused, valikkursused vastavad vajadustele. Teenindajaid on kahel aastal koolivaheaegadel SA Tuurus koolitatud ja kõik soovijad on saanud suvel tööd. Tööandjatele jagada koolituse läbinute nimekirju.
Arvati et õppurid võiksid ka ise aktiivsemad olla ja otsida suvel töötamiseks võimalusi. 
Otsus: jätkata õpilaste piisava huvi korral kutse- ja üldhariduse lõimumisega

2. Gümnaasiumite osalus projektides ja tulevikuplaanid
Õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner rääkis projektidest, mis on pooleli ja mis tulemas.
Pooleli on kolmeaastane Erasmus + projekt 2016-KA201-02 “Understanding and Critical Media Literacy” („Kriitiline meediatekstide tõlgendamine”). Projekt algas 2016. aasta sügisel.
Tegemist on rahvusvahelise Euroopa Liidu hariduskoostöö programmi ERASMUS+ toetatud projektiga. Projekti rahastab Archimedes AS.
Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb 9 riiki: Eesti, Slovakkia, Türgi, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Rumeenia, Tsehhi ja Horvaatia. Partnerite hulgas on seitse kooli ja kaks organisatsiooni.
Peame oluliseks laiendada õpilaste teadmisi, õpetada neid mõistma meedias kasutatavat keelt ja kasvatada nende enesekindlust ja kriitilist mõtlemist andes neile oskused meediamaastikul ellu jäämiseks, hea ja halva, tõese ja väära eristamiseks.
Projekti väljundiks on õppematerjal, mis koosneb 45 koolitunni materjalist ja hõlmab /käsitleb erinevaid teemasid meedia, meedia mõistmise, kriitilise meedia ja kriitilise mõtlemise valdkonnast. Meedia kujundab noorte inimeste mõttemaailma ja maailmavaadet, eluhoiakuid ja hinnanguid. Samas enamik ajalehti, tele- ja raadiokanaleid kuulub eraomanikele ning elatub reklaamirahast. Sellest tulenevalt on oluline õpetada noori aru saama, kus lõpeb reaalsus ja algab manipulatsioon.
Siiani on projekt olnud edukas ja koostöö partnerite vahel meeldiv ja produktiivne. Sellest koostööst on sündinud palju häid ja mõtlemapanevaid tunniteemasid. Räägitud on teemadel, mida võib-olla muidu ei oleks koolides käsitletud ja mis arendavad ja mõjutavad õpilasi erinevates Euroopa riikides. Projekti kaudu laieneb õpilaste silmaring, teadmised meediast ja erinevatest meedia kanalitest nende mõjutusviisidest ja reklaamipsühholoogiast. Õpilased on teinud esitlusi, ettekandeid, videosid, viinud läbi tunde, kuulanud loenguid, käinud ajalehe toimetustes, raadio- ja televisooni jaamades, kohtunud erinevate inimeste ja elukutse esindajatega, reisinud, näinud erinevaid riike, kultuure, kombeid, koole ning haridussüsteeme, leidnud uusi sõpru ja loonud kontakte tulevikuks.
Hiiumaa Gümnaasium on esitanud veel kaks ERASMUS+ projektitaotlust. Mõlemad on rahvusvahelised projektid. Üks on seotud muusika ja kunstidega teine lapse kõrvalt õpingutesse naasmise projektiga, kus tehakse koostööd Hiiumaa Ametikooliga. Projektida rahastamise otsused selguvad juulis.
Hiiumaa Gümnaasium esitas taotluse “Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse Hiiumaal” nr 2014-2020.1.06.18-0108. Projekti rahastab Innove läbi struktuuritoetuste.
Projekti eesmärk on madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õpilaste toetamine õpingutel. Läbi selle projekti tegeleme õpimotivatsiooni ja õpiharjumuste kujundamisega, loome õppimist toetavad tingimused ja töötame välja tugitegevused õppes püsimiseks ning õpingute lõpetamise toetamiseks. Teeme koostööd erinevate asutustega ja loome lisa- ja tasanduskursuseid mittestasionaarse õppe taseme parendamiseks.
Taotluse tulemused selguvad augustis.
Henri Reeder rääkis ettevõtlusprogtrammist, https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/programmist/.
Hiiumaa Gümnaasiumis on käimas ettevõtlusega seotud Innove projekt “Ettevõtlik Hiiumaa”.
Projekti eesmärk on arendada ettevõtlusõpet Hiiumaal ja Hiiumaa Gümnaasiumis, toetada õpilasfirmade loomist ja osaleda õpilasfirmade laatadel ning ettevõtluslaatade, külastada õpilasfirmasid koolides ja õppida parimatelt noortelt ettevõtjatelt, kutsuda kooli huvitavaid ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi. Majanduslik iseseisvus on peamiseks eeltingimuseks, et võimaldada nii meestel kui naistel omada kontrolli enda elu üle ja teha reaalsetel valikutel põhinevaid otsuseid.
Eesmärgiks on motiveerida ja inspireerida positiivse eluhoiaku ja eeskuju kaudu. Koostöös SA Hiiumaa arenduskeskusega arendada koolivälist ettevõtlusõpet.
Koostöö fookuses on:
•Hiiumaa areng ja tulevik
•Noorte äriideede toetamine
•Hiiumaa noorte ja kohalike ettevõtjate kohtumiste korraldamine
•Kohalike ettevõtete külastamine
•Hiiumaa/mandri koolide ja ettevõttete külastamise korraldamine
•Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste osalemine ettevõtlusnädalal
•Ettevõtlusalaste töötubade korraldamine põhikooli (7.-9.klass) õpilastele ja kohtumine noore ettevõtjaga
•Tuleviku visiooni genereerimine läbi grupitöö “Minu ettevõte Hiiumaal”
•Lääne-Eesti ja saarte piirkonna noorte ettevõtlusalaste koostööprojektide korraldamine:väljundiks oleks 2 päevase laagri korraldamine Hiiumaal proejkti teisel aastal 
•Äriideede konkurss ja õppeprogrammi loomine/läbimine
Läbi karjääriõppereiside aidata õpilastel leida endale sobivaim kool, elukutse, suund.
Analüüsida noorte isiksuseomadusi, unistusi ja võimalusi. Tutvustada õppimisvõimalusi erinevates koolides ja siduda koolide külastusi ettevõtete, asutuste, organisatsioonide külastamisega, et luua seost ametite ja reaalselt töötavate inimeste vahel. Projekti eesmärgiks on noorte julgustamine olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga. Toetudes kogemustele, jagades eeskuju ja õpetades õpilasi mõtlema loodame anda noortele vajaminevad oskused, teadmised ning ellusuhtumise olla ettevõtlikum ja riskialdim, innovaatilisem ja loovam, positiivsem ja motiveeritum. Kuid samas loodame, et noored on ausad ja õiglased väärtustavad elu põhitõdesid ning kannavad edasi olulisi ideid ning üldinimlikke väärtuseid omades lugupidavat suhtumist iseendasse, teistesse ja keskkonda.

Õppejuht tutvustas alles idee faasis olevat mõtet. Rahvusvaheline lühiajaline õpilasvahetus Tsehhi kooliga Soukromé osmileté gymnasium Dino High School. See kool on meie hetkel käiva Erasmus+ projekti partner. Õpilasvahetuse idee on Tsehhi kooli poolt. Plaanime õpilasvahetust järgmisel või ülejärgmisel õppeaastal. Selle vahetuse käigus tuleks 10 õpilast Tšehhist nädalaks ajaks (10 päevaks) Hiiumaa Gümnaasiumi ja meie kooli 10 õpilast läheks
Dino High School-i.
Direktor rääkis et ettevõtlikkus eeldab loovust ja seda saab kogudes, kogedes ja kogemata.
Eesmärgiks ei ole viitele õppimine vaid elukogemused ja loovad õppurid.
Õpilaste esindajana tõstatas Karmen Telvik küsimuse, et kõikidele õpilastele peaks olema võrdle võimalus osaleda projektides ning see ei tohiks sõltuda sellest, kes on konkreetselt tema aineõpetaja.
Õppejuht selgitas, et projekti pääsemiseks on olnud õpilastel vaja teha erinevaid ülesandeid, mille alusel siis valik langetatakse.
Arvati, et projektides peavad saama võimaluse osaleda kõikide klasside õpilased olenemata õpetajast, kes projekti koordineerib.

Otsused:
1. jätkata olemaslevate projektidega ja pärast rahastusotsuseid algatada uusi;
2. anda projektides osalemise võimalus kõikidele õpilastele olenemata tema aineõpetajast;
3. lisada kõikide projektid info/kokkuvõtted gümnaasiumi kodulehele.

3. Rahuloluküsitluse kokkuvõte aastal 2017 (vt LISA 1) (11.klassi tagasiside)
Rahulolu küsitlust tutvustas direkor. Küsitlusest oli näha et nii õpetajad kui õpilased on rahulolevad ja küsitluse tulemused on üle Eesti keskmise.
Tekkisid küsimused, kas tõesti ei esine koolis üldse koolikiusamist ja kuidas saada rohkem vanemaid vastama või nad lihtsalt ei näe vajadust vastata, kuna on kooliga rahulolevad.
Arvati et lapsed peavad ise oma vanematele rääkima küsimustele vastamisest.

4. Muud küsimused
Mis on Hiiumaa Gümnaasiumi tugevus?
• Loome võimalused kõigile, kes tahavad siia tulla
• Toetavad suhted, hubane kool ja turvaline keskkond
• Loomingulisus: muusika, sport, kunst, ettevõtlus
Lapsevanemate esindaja Aivi Telvik ütles, et loomingulisus on HIIGi tugevus. Ettevõtlus, majandus, raamatupidamine ja matemaatika nõuavad samuti loomingulisust. Süvendada nendes ainetes veel loomingulisust.

Margit Kagadze                      Külli Jesmin
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
koosoleku juhataja               protokollija

HIIUMAA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL nr 4
Kärdla, 24. mai 2018
Hiiumaa Gümnaasium
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00
Juhatas: Margit Kagadze
Protokollis: Külli Jesmin
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
1.1 Margit Kagadze- õppenõukogu esindaja;
1.2 Karmen Telvik- õpilaste esindaja;
1.3 Aivi Telvik- lapsevanemate esindaja
1.4 Henri Reeder – toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;
1.5 Krõõt Olo- koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
Hiiumaa Gümnaasiumist: direktor Ivo Eesmaa, õppejuht Maris Nõmmik- Kärtner, infojuht Külli Jesmin.
Puudus: Karin Kokla

Kinnitati päevakord:
1. Kutse- ja üldhariduse lõimumise võimalused;
2. Gümnaasiumi osalus projektides ja tulevikuplaanid;
3. 2017. aasta rahuloluküsitluse kokkuvõte (vt manuses);
4. muud küsimused

1. Kutse- ja üldhariduse lõimumise võimalused
Direktor Ivo Eesmaa rääkis üldhariduse ja kutsehariduse andmise võimalustest. Plaanis on teha gümnaasiumi ja kutseõppe ühitatud õppekavad. Gümnaasiumi lõpetamisel
saab õpilane gümnaasiumi lõputunnistuse ja kutse, kui ta sooritab kutseeksami.
Sel õppeaastal on üks õpilane, kes lõpetab gümnaasiumi ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse. Kutse omandamiseks on vaja vähendada gümnaasiumis pakutavate valikkursuste mahtu ja asendada need kutseõppe kursustega. Tutvustame 10. klasside vastuvõtuvestlustel neid plaane ja huviliste olemasolul katsetame. 2019/2020 õppeaastal tahame seda rakendada. Hiiumaa Ametikoolis saab õppida vastavalt konkreetsele erialale 1 kuni 2 aasta jooksul floristi, nooremaedniku, maastikuehituse, puitehitiste restauraatori, palkmaja ehitaja ja väikesadama spetsialisti erialasid. Pooleaastastel kursustel on võimalik õppida bussi- ja veoautojuhiks ning töökohapõhise õppena toimub plastitöötluse seadistajaka õppmine. Gümnaasiumi ja ametikooli koostöös tuleb teha ühised õppekavad. Koostöö võimalused on ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Kuressaarega Ametikooliga. Kolm nädalad käivad õpilased gümnaaisumis ja ühe nädala kutset omandamas.
Räägiti veel suvehooajal töötajate puudusest Hiiumaal, teenindajad, teetööd jm. Suvel teeninduses töötamiseks teha elementaarsete oskuste koolitused, valikkursused vastavad vajadustele. Teenindajaid on kahel aastal koolivaheaegadel SA Tuurus koolitatud ja kõik soovijad on saanud suvel tööd. Tööandjatele jagada koolituse läbinute nimekirju.
Arvati et õppurid võiksid ka ise aktiivsemad olla ja otsida suvel töötamiseks võimalusi. 
Otsus: jätkata õpilaste piisava huvi korral kutse- ja üldhariduse lõimumisega

2. Gümnaasiumite osalus projektides ja tulevikuplaanid
Õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner rääkis projektidest, mis on pooleli ja mis tulemas.
Pooleli on kolmeaastane Erasmus + projekt 2016-KA201-02 “Understanding and Critical Media Literacy” („Kriitiline meediatekstide tõlgendamine”). Projekt algas 2016. aasta sügisel.
Tegemist on rahvusvahelise Euroopa Liidu hariduskoostöö programmi ERASMUS+ toetatud projektiga. Projekti rahastab Archimedes AS.
Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb 9 riiki: Eesti, Slovakkia, Türgi, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Rumeenia, Tsehhi ja Horvaatia. Partnerite hulgas on seitse kooli ja kaks organisatsiooni.
Peame oluliseks laiendada õpilaste teadmisi, õpetada neid mõistma meedias kasutatavat keelt ja kasvatada nende enesekindlust ja kriitilist mõtlemist andes neile oskused meediamaastikul ellu jäämiseks, hea ja halva, tõese ja väära eristamiseks.
Projekti väljundiks on õppematerjal, mis koosneb 45 koolitunni materjalist ja hõlmab /käsitleb erinevaid teemasid meedia, meedia mõistmise, kriitilise meedia ja kriitilise mõtlemise valdkonnast. Meedia kujundab noorte inimeste mõttemaailma ja maailmavaadet, eluhoiakuid ja hinnanguid. Samas enamik ajalehti, tele- ja raadiokanaleid kuulub eraomanikele ning elatub reklaamirahast. Sellest tulenevalt on oluline õpetada noori aru saama, kus lõpeb reaalsus ja algab manipulatsioon.
Siiani on projekt olnud edukas ja koostöö partnerite vahel meeldiv ja produktiivne. Sellest koostööst on sündinud palju häid ja mõtlemapanevaid tunniteemasid. Räägitud on teemadel, mida võib-olla muidu ei oleks koolides käsitletud ja mis arendavad ja mõjutavad õpilasi erinevates Euroopa riikides. Projekti kaudu laieneb õpilaste silmaring, teadmised meediast ja erinevatest meedia kanalitest nende mõjutusviisidest ja reklaamipsühholoogiast. Õpilased on teinud esitlusi, ettekandeid, videosid, viinud läbi tunde, kuulanud loenguid, käinud ajalehe toimetustes, raadio- ja televisooni jaamades, kohtunud erinevate inimeste ja elukutse esindajatega, reisinud, näinud erinevaid riike, kultuure, kombeid, koole ning haridussüsteeme, leidnud uusi sõpru ja loonud kontakte tulevikuks.
Hiiumaa Gümnaasium on esitanud veel kaks ERASMUS+ projektitaotlust. Mõlemad on rahvusvahelised projektid. Üks on seotud muusika ja kunstidega teine lapse kõrvalt õpingutesse naasmise projektiga, kus tehakse koostööd Hiiumaa Ametikooliga. Projektida rahastamise otsused selguvad juulis.
Hiiumaa Gümnaasium esitas taotluse “Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse Hiiumaal” nr 2014-2020.1.06.18-0108. Projekti rahastab Innove läbi struktuuritoetuste.
Projekti eesmärk on madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õpilaste toetamine õpingutel. Läbi selle projekti tegeleme õpimotivatsiooni ja õpiharjumuste kujundamisega, loome õppimist toetavad tingimused ja töötame välja tugitegevused õppes püsimiseks ning õpingute lõpetamise toetamiseks. Teeme koostööd erinevate asutustega ja loome lisa- ja tasanduskursuseid mittestasionaarse õppe taseme parendamiseks.
Taotluse tulemused selguvad augustis.
Henri Reeder rääkis ettevõtlusprogtrammist, https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/programmist/.
Hiiumaa Gümnaasiumis on käimas ettevõtlusega seotud Innove projekt “Ettevõtlik Hiiumaa”.
Projekti eesmärk on arendada ettevõtlusõpet Hiiumaal ja Hiiumaa Gümnaasiumis, toetada õpilasfirmade loomist ja osaleda õpilasfirmade laatadel ning ettevõtluslaatade, külastada õpilasfirmasid koolides ja õppida parimatelt noortelt ettevõtjatelt, kutsuda kooli huvitavaid ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi. Majanduslik iseseisvus on peamiseks eeltingimuseks, et võimaldada nii meestel kui naistel omada kontrolli enda elu üle ja teha reaalsetel valikutel põhinevaid otsuseid.
Eesmärgiks on motiveerida ja inspireerida positiivse eluhoiaku ja eeskuju kaudu. Koostöös SA Hiiumaa arenduskeskusega arendada koolivälist ettevõtlusõpet.
Koostöö fookuses on:
•Hiiumaa areng ja tulevik
•Noorte äriideede toetamine
•Hiiumaa noorte ja kohalike ettevõtjate kohtumiste korraldamine
•Kohalike ettevõtete külastamine
•Hiiumaa/mandri koolide ja ettevõttete külastamise korraldamine
•Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste osalemine ettevõtlusnädalal
•Ettevõtlusalaste töötubade korraldamine põhikooli (7.-9.klass) õpilastele ja kohtumine noore ettevõtjaga
•Tuleviku visiooni genereerimine läbi grupitöö “Minu ettevõte Hiiumaal”
•Lääne-Eesti ja saarte piirkonna noorte ettevõtlusalaste koostööprojektide korraldamine:väljundiks oleks 2 päevase laagri korraldamine Hiiumaal proejkti teisel aastal 
•Äriideede konkurss ja õppeprogrammi loomine/läbimine
Läbi karjääriõppereiside aidata õpilastel leida endale sobivaim kool, elukutse, suund.
Analüüsida noorte isiksuseomadusi, unistusi ja võimalusi. Tutvustada õppimisvõimalusi erinevates koolides ja siduda koolide külastusi ettevõtete, asutuste, organisatsioonide külastamisega, et luua seost ametite ja reaalselt töötavate inimeste vahel. Projekti eesmärgiks on noorte julgustamine olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga. Toetudes kogemustele, jagades eeskuju ja õpetades õpilasi mõtlema loodame anda noortele vajaminevad oskused, teadmised ning ellusuhtumise olla ettevõtlikum ja riskialdim, innovaatilisem ja loovam, positiivsem ja motiveeritum. Kuid samas loodame, et noored on ausad ja õiglased väärtustavad elu põhitõdesid ning kannavad edasi olulisi ideid ning üldinimlikke väärtuseid omades lugupidavat suhtumist iseendasse, teistesse ja keskkonda.

Õppejuht tutvustas alles idee faasis olevat mõtet. Rahvusvaheline lühiajaline õpilasvahetus Tsehhi kooliga Soukromé osmileté gymnasium Dino High School. See kool on meie hetkel käiva Erasmus+ projekti partner. Õpilasvahetuse idee on Tsehhi kooli poolt. Plaanime õpilasvahetust järgmisel või ülejärgmisel õppeaastal. Selle vahetuse käigus tuleks 10 õpilast Tšehhist nädalaks ajaks (10 päevaks) Hiiumaa Gümnaasiumi ja meie kooli 10 õpilast läheks
Dino High School-i.
Direktor rääkis et ettevõtlikkus eeldab loovust ja seda saab kogudes, kogedes ja kogemata.
Eesmärgiks ei ole viitele õppimine vaid elukogemused ja loovad õppurid.
Õpilaste esindajana tõstatas Karmen Telvik küsimuse, et kõikidele õpilastele peaks olema võrdle võimalus osaleda projektides ning see ei tohiks sõltuda sellest, kes on konkreetselt tema aineõpetaja.
Õppejuht selgitas, et projekti pääsemiseks on olnud õpilastel vaja teha erinevaid ülesandeid, mille alusel siis valik langetatakse.
Arvati, et projektides peavad saama võimaluse osaleda kõikide klasside õpilased olenemata õpetajast, kes projekti koordineerib.

Otsused:
1. jätkata olemaslevate projektidega ja pärast rahastusotsuseid algatada uusi;
2. anda projektides osalemise võimalus kõikidele õpilastele olenemata tema aineõpetajast;
3. lisada kõikide projektid info/kokkuvõtted gümnaasiumi kodulehele.

3. Rahuloluküsitluse kokkuvõte aastal 2017 (vt LISA 1) (11.klassi tagasiside)
Rahulolu küsitlust tutvustas direkor. Küsitlusest oli näha et nii õpetajad kui õpilased on rahulolevad ja küsitluse tulemused on üle Eesti keskmise.
Tekkisid küsimused, kas tõesti ei esine koolis üldse koolikiusamist ja kuidas saada rohkem vanemaid vastama või nad lihtsalt ei näe vajadust vastata, kuna on kooliga rahulolevad.
Arvati et lapsed peavad ise oma vanematele rääkima küsimustele vastamisest.

4. Muud küsimused
Mis on Hiiumaa Gümnaasiumi tugevus?
• Loome võimalused kõigile, kes tahavad siia tulla
• Toetavad suhted, hubane kool ja turvaline keskkond
• Loomingulisus: muusika, sport, kunst, ettevõtlus
Lapsevanemate esindaja Aivi Telvik ütles, et loomingulisus on HIIGi tugevus. Ettevõtlus, majandus, raamatupidamine ja matemaatika nõuavad samuti loomingulisust. Süvendada nendes ainetes veel loomingulisust.

Margit Kagadze                      Külli Jesmin
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
koosoleku juhataja               protokollija