Üldinfo

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel.

Õppijate toetamine

 •     Pakume haridustee jätkamiseks uut võimalust.
 •     Pöörame tähelepanu iseseisva töö harjumuste ja õpioskuste kujundamisele.
 •     Arvestame õppijate erivajadusi.
 •     Kujundame elukestva õppimise hoiakuid.

Gümnaasiumi lõpetamine

 •     58 riikliku õppekava kohustuslikku kursust
 •     12 Hiiumaa Gümnaasiumi kohustuslikku kursust 
 •     2 valikkursust
 •     Uurimistöö või praktiline töö

III kooliastme lõpetamine (7.-9. klass)

 • 91 riikliku õppekava kohustuslikku kursust
 • Uurimistöö või praktiline töö

Õppetöö

 •     Varasemate õpingute ülekandmise kohustuslike ja valikkursuste arvestamisel otsustavad aineõpetajad ja klassijuhataja.
 •     B2-võõrkeelena õpetatakse inglise või saksa keelt, B1-võõrkeelena saksa või vene keelt.
 •     Õppeaasta pikkuseks on 35 õppenädalat, koolivaheaeg on talvel (jõuluvaheaeg) ja suvel (suvevaheaeg).
 •     Õppetöö toimub rühmakonsultatsioonide ja arvestustena ühel päeval nädalas – esmaspäeviti.
 •     Mittestatsionaarses õppes on juhendatud 11 õppetundi, nendest 3 tundi e-õppes, ülejäänud on iseseisev töö.
Avaldatud 24.11.2019. Viimati muudetud 08.09.2021.