Kursuse üldeesmärkideks on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi kõrgema matemaatika elementidest ning õpilaste matemaatilise ja loogilise mõtlemisoskuse arendamine.

Kursuse läbinud õpilane: oskab sooritada tehteid maatriksitega, oskab leida pöördmaatriksit ning lahendada maatriksvõrrandeid nii kirjalikult, kui ka arvuti abil (WIRIS'i abil); oskab arvutada kuni viiendat järku determinante ja oskab lahendada lineaarvõrrandisüsteemid maatriksvõrrandi, Gaussi-Jordani meetodi ja Crameri valemete abil.

Kursuse sisu: maatriksi mõiste, lineaartehted maatriksitega. Maatriksite korrutamine ja selle omadused. n-järku determinandi mõiste. Determinantide omadused ja arvutamine. Determinantide arendusteoreem. Pöördmaatriks, maatriksvõrrandid. Pöördmaatriksi mõiste ja selle leidmine. Erinevat tüüpi maatriksvõrrandite lahendamine. Lineaarse võrrandisüsteemi mõiste. Carmeri valemid. Gaussi-Jordani meetod. Maatriksi astak. Üldise lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Liisa Randmaa
Целевая группа: 
11.klass
Premise: 
LM1-LM3