Õppetöö

VK Suulise vene keele kursus 10.klassile

Koolitaja: Svetlana Stšastnaja

Sihtgrupp: X klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel

Eeldus: Läbitud põhikooli-kursus

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärgiks on õpitava keele aktiivne kasutamine tüüpilistes suhtlusolukordades, igapäevases kõnes ja  spontaansetes  olukordades

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded