Õppetöö

M20 Majandusmatemaatika elemendid

Koolitaja: Liisa Randmaa

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: LM1-LM10

Lühikirjeldus:

Kursuse eesmärk on näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel igapäevaelus; anda oskusi avalike andmebaaside ja laenukalkulaatorite käsitlemiseks; kujundada õpilaste statistika-alast pädevust.

Kursuse läbinud õpilane: oskab palgaarvutust, teab laenude, hoiuste ja liisingute tingimusi ja oskab kasutada neid ülesannete lahendamisel, oskab joonestada nõudlus- ja pakkumisfunktsioone, teab majandusstatistika põhielemente ja oskab otpimeerida kasumit ülesannetes.

Kursuse sisu: protsentarvutus majanduses (protsentülesannete põhitüübid, protsentuaalne kasvamine ja kahanemine, hinnad, palgad ja maksud); finantsmatemaatika elemendid (liht- ja liitintress, laenud, investeerimine ja säästmine); majandusstatistika (keskmine palk, tarbijahinnaindeks); majandusfunktsioonid (nõudlus- ja pakkumisfunktsioon, turutasakaal, kulu-, tulu- ja kasumifunktsioon), optimeerimisülesanded majanduses (funktsiooni tuletis, kulu-, tulu- ja kasumi optimeerimine), lineaarplaneerimine.