Õppetöö

M19 Maatriksid ja determinandid

Koolitaja: Liisa Randmaa

Sihtgrupp: 11.klass

Eeldus: LM1-LM3

Lühikirjeldus:

Kursuse üldeesmärkideks on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi kõrgema matemaatika elementidest ning õpilaste matemaatilise ja loogilise mõtlemisoskuse arendamine.

Kursuse läbinud õpilane: oskab sooritada tehteid maatriksitega, oskab leida pöördmaatriksit ning lahendada maatriksvõrrandeid nii kirjalikult, kui ka arvuti abil (WIRIS'i abil); oskab arvutada kuni viiendat järku determinante ja oskab lahendada lineaarvõrrandisüsteemid maatriksvõrrandi, Gaussi-Jordani meetodi ja Crameri valemete abil.

Kursuse sisu: maatriksi mõiste, lineaartehted maatriksitega. Maatriksite korrutamine ja selle omadused. n-järku determinandi mõiste. Determinantide omadused ja arvutamine. Determinantide arendusteoreem. Pöördmaatriks, maatriksvõrrandid. Pöördmaatriksi mõiste ja selle leidmine. Erinevat tüüpi maatriksvõrrandite lahendamine. Lineaarse võrrandisüsteemi mõiste. Carmeri valemid. Gaussi-Jordani meetod. Maatriksi astak. Üldise lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine.