Õppetöö

M17 Matemaatika praktikum 2

Koolitaja: Anneli Salumaa, Liisa Randmaa

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: Laia matemaatika 1.-5. kursuse läbimine

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida lahendama laia matemaatika 6.-10. kursuse ülesandeid. Käsitletavad teemad on:  arvjadad, funktsioonid I-II, funktsiooni tuletis, tuletise rakendused.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Hinde kujunemine: Kursusehinde saamiseks peab õpilane osalema vähemalt 75 % tundidest ja sooritama kuruse lõpus kirjaliku arvestustöö

Hindamine: Arvestustöö