Õppetöö

IK 16 Inglise keele osaoskuste süvendamine

Koolitaja: Milvi Tikka, Ene Tisler

Sihtgrupp: 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud inglise keele osaoskuste süvendamiseks.

Kursus hõlmab: kuulamist, lugemist, keelestruktuuri ja rääkimist.

Kuulamisel: arusaamine teksti peamisest mõttest,  järelduste tegemine teksti kohta,  valikulise info leidmine tekstist,  teksti detailne mõistmine.

Lugemine:

teksti detailne mõistmine,  arusaamine teksti peamisest mõttest,  järelduste tegemine teksti kohta,  arusaamine kaudselt esitatud infost,  olulise info mõistmine,  tekstisiseste seoste mõistmine,  sõnavara tundmine
ja oskus tuletada tähendust kaasteksti abil,  keeleline korrektsus, sõnavara ulatus ja täpsus.

Rääkimine:

piltide kirjeldamine, võrdlemine, vastandamine;  monoloog etteantud teemal,  suunatud vestlus, üldine rääkimisoskus ja üldine suuline suhtlus (suuline esinemine, vestlus, seisukohtade põhjendamine ja selgitamine)

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ja osalema vähemalt 95% tundides