Meie koolist

Arengukava

Ametlik dokument pdf vormingus - dokument


HIIUMAA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA AASTANI 2020

1. Hiiumaa Gümnaasiumi sihiseade

1.1. Hiiumaa Gümnaasium (HG) lähtub oma tegevuses riigi poolt seatud ülesandest ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest. Riigi peamised hariduslikud eesmärgid on määratletud Eesti elukestva õppe strateegias 2020, põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

1.2. Hiiumaa ainukese gümnaasiumina on meil võimalus, aga ka kohustus, vastu võtta kõik saarel gümnaasiumiastme haridust saada soovivad lapsed. HG ei vali õpilasi. Siia kooli on teretulnud iga laps, kellel selleks on seaduslik õigus, sõltumata tema elukohast, majanduslikust olukorrast või sotsiaalsest taustast.

1.3. HG on kutsutud ja seatud kasutamaks ja arendamaks parimaid olemasolevaid ning loomaks ja rakendamaks uusi viise ja võimalusi oma õpilaste arengu toetamiseks

1.4. Hiiumaa Gümnaasiumi sihiseade võtab kokku meie deviis - Parim võimalikust parimal viisil

2. Me väärtustame

2.1. ausust, hoolivust, aukartust elu vastu, õiglust, inimväärikust, sallivust ning lugupidamist enda ja teiste vastu

2.2. vabadust, demokraatiat, solidaarsust, soolist võrdõiguslikkust, patriotismi, austust emakeele ja omakultuuri vastu, austust kultuurilisne mitmekesisuse vastu

2.3. võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, moraalset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut

3. Hiiumaa Gümnaasiumi lõpetaja

3.1. on inimene, kes oskab ja suudab olla hea laps oma vanematele, hea vanem oma lastele, hea sõber oma sõpradele, hea inimene teiste inimeste seas

 

3.2. on hiidlane, kes hindab kõrgelt tervislikke ning keskkonda säästvaid eluviise, oskab analüüsida iseenda tegevust ning saavutusi, mõistma äparduste põhjusi

3.3. on Eesti riigi kodanik, kes ühiskonna aktiivse liikmena valmis kasutama oma kodanikuõigusi ning täitma oma kodanikukohustusi

3.4. on maailmakodanik, kes vääriliselt hindab ja hoiab oma rahvuse ja kodukoha kultuuritraditsioone, samal ajal austades ja tunnustades teiste rahvuste omi

4. Hiiumaa Gümnaasiumi tegevuse põhimõtted

4.1. edukuse põhikriteerium on igaühe isiklik areng

4.2. inimestena oleme me kõik võrdsed

4.3. arusaamine on sama oluline kui teadmine

4.4. aeg on taastumatu ressurss, täpsus on meie norm

4.5. osana kogukonnast anname parima, et meil kõigil oleks põhjust oma kodusaare üle uhked olla.

4.6. loov ja pühendunud tegevus

4.7. õppimine ei lõpe kunagi, õppimiseta pole õpetamisel sisu ning õpetajal võimalust olla õpetaja

5. Perioodil aastani 2020 seame endale arengueesmärgid

5.1. Koolis on paljude valikutega ning kutseharidussüsteemiga integreeritud õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilaste arengut

5.2. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.

5.3. Koolil on välja kujunenud oma sümboolika ja traditsioonid.

5.4. Koolis valitsevad inimlikult soojad ning üksteisega arvestavad suhted.

5.5. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja saavutused.

Arengukava tegevused kinnitatakse iga-aastases kooli üldtööplaanis

Eesmärkide saavutatust hinnatakse riigigümnaasiumide kvaliteedinäitajate alusel.

HIIUMAA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA AASTANI 2020

1. Hiiumaa Gümnaasiumi sihiseade

1.1. Hiiumaa Gümnaasium (HG) lähtub oma tegevuses riigi poolt seatud ülesandest ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest. Riigi peamised hariduslikud eesmärgid on määratletud Eesti elukestva õppe strateegias 2020, põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

1.2. Hiiumaa ainukese gümnaasiumina on meil võimalus, aga ka kohustus, vastu võtta kõik saarel gümnaasiumiastme haridust saada soovivad lapsed. HG ei vali õpilasi. Siia kooli on teretulnud iga laps, kellel selleks on seaduslik õigus, sõltumata tema elukohast, majanduslikust olukorrast või sotsiaalsest taustast.

1.3. HG on kutsutud ja seatud kasutamaks ja arendamaks parimaid olemasolevaid ning loomaks ja rakendamaks uusi viise ja võimalusi oma õpilaste arengu toetamiseks

1.4. Hiiumaa Gümnaasiumi sihiseade võtab kokku meie deviis - Parim võimalikust parimal viisil

2. Me väärtustame

2.1. ausust, hoolivust, aukartust elu vastu, õiglust, inimväärikust, sallivust ning lugupidamist enda ja teiste vastu

2.2. vabadust, demokraatiat, solidaarsust, soolist võrdõiguslikkust, patriotismi, austust emakeele ja omakultuuri vastu, austust kultuurilisne mitmekesisuse vastu

2.3. võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, moraalset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut

3. Hiiumaa Gümnaasiumi lõpetaja

3.1. on inimene, kes oskab ja suudab olla hea laps oma vanematele, hea vanem oma lastele, hea sõber oma sõpradele, hea inimene teiste inimeste seas

 

3.2. on hiidlane, kes hindab kõrgelt tervislikke ning keskkonda säästvaid eluviise, oskab analüüsida iseenda tegevust ning saavutusi, mõistma äparduste põhjusi

3.3. on Eesti riigi kodanik, kes ühiskonna aktiivse liikmena valmis kasutama oma kodanikuõigusi ning täitma oma kodanikukohustusi

3.4. on maailmakodanik, kes vääriliselt hindab ja hoiab oma rahvuse ja kodukoha kultuuritraditsioone, samal ajal austades ja tunnustades teiste rahvuste omi

4. Hiiumaa Gümnaasiumi tegevuse põhimõtted

4.1. edukuse põhikriteerium on igaühe isiklik areng

4.2. inimestena oleme me kõik võrdsed

4.3. arusaamine on sama oluline kui teadmine

4.4. aeg on taastumatu ressurss, täpsus on meie norm

4.5. osana kogukonnast anname parima, et meil kõigil oleks põhjust oma kodusaare üle uhked olla.

4.6. loov ja pühendunud tegevus

4.7. õppimine ei lõpe kunagi, õppimiseta pole õpetamisel sisu ning õpetajal võimalust olla õpetaja

5. Perioodil aastani 2020 seame endale arengueesmärgid

5.1. Koolis on paljude valikutega ning kutseharidussüsteemiga integreeritud õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilaste arengut

5.2. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.

5.3. Koolil on välja kujunenud oma sümboolika ja traditsioonid.

5.4. Koolis valitsevad inimlikult soojad ning üksteisega arvestavad suhted.

5.5. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja saavutused.

Arengukava tegevused kinnitatakse iga-aastases kooli üldtööplaanis

Eesmärkide saavutatust hinnatakse riigigümnaasiumide kvaliteedinäitajate alusel.