KINNITATUD
Hiiumaa Gümnaasiumi direktori 17.03.2017
käskkirjaga nr. 1-2/18

I      ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Hiiumaa Gümnaasiumisse.

2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

3. Hiiumaa Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu 9. klassi lõputunnistusele kantud hinnete ja vestluse alusel.

4. Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

4.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
4.2. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
4.3. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

5. Hiiumaa Gümnaasium võtab 11. või 12. klassis õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja koolijuhiga läbitud vestluse tulemuste alusel.

6. Gümnaasiumi 11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

6.1. põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
6.2. 11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või 33 kursust vähemalt rahuldavale hindele, 12. klassi astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või 66 kursust vähemalt rahuldavale hindele.
6.3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

7. Hiiumaa Gümnaasiumi 10. klassi astuvatel õpilastel on õigus kursuste valiku alusel kujundada oma õppesuund iseseisvalt lähtudes enda huvidest ja/või edasiõppimise plaanidest. Valiku reeglid määratakse kindlaks kooli õppekavaga.

II    SISSEASTUMISVESTLUSED

8. Sisseastumisvestlused toimuvad eelregistreerimise alusel ajavahemikul 26. – 30. juunil 2017.

8.1. Eelneval kokkuleppel vastuvõtukomisjoniga ja mõjuval põhjusel võivad sisseastumisvestlused õpilasega toimuda muudel aegadel.

9. Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel. Käesoleva korra punktides 12.1 – 12.6 nimetatud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

10. Sisseastumisvestlusel osalevad õpilane ja vähemalt kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

11. Sisseastumiskomisjon otsustab ja direktor kinnitab vastuvõtukomisjoni ettepaneku alusel õpilaste kooli nimekirja arvamise hiljemalt 1.juuliks 2017.

III  VASTUVÕTMINE

12. Õpingute alustamiseks Hiiumaa Gümnaasiumis esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

12.1. avaldus kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);
12.2. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakirja;
12.3. õpilasraamatu väljavõtte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
12.4. passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakirja (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
12.5. õpilase tervisekaardi;
12.6. kaks fotot 3x4 cm;

13. Kui 11. või 12. klassi astuda sooviva õpilase senised õpitulemused ei vasta käesoleva korra punktis toodud 6.2 toodud nõuetele, võib vastuvõtukomisjon otsustada õpilase vastuvõtmise kergendatud tingimustel, kui selleks on mõjuv põhjus.

14. Vastuvõetud õpilaste nimekiri tähestikulises järjekorras on kooli kodulehel 03. juulist kuni 16. juulini 2017.

15. Punktis 8.1 nimetatud õpilastele antakse tagasisidet e-maili teel kahe nädala jooksul peale sisseastumisvestlust.

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium