I kollokviumi esitluse juhend Kärdla Ühisgümnaasiumis 2017/2018

10. klass

10. klassi õpilaste uurimistööde I kollokvium toimub mais
Kollokviumil osalevad 10. klasside õpilased, juhendajad (võimalusel), uurimistööde kaitsmise komisjon.
Õpilane kirjeldab vabas vormis, kelle juhendamisel uurib, mida uurib ja kuidas uurib.
Ettekande sisu:
Uurimistöö koostaja, juhendaja nimi
Uurimistöö teema (mitte juba pealkiri)
Uurimisprobleem (miks autor teema valis?)
Uurimistöö eesmärk (mis on töö üldine eesmärk?)
Uuringutüüpide ja meetodite tutvustamine ( tutvustatakse, millist tüüpi uuringut läbi viiakse, millist andmekogumismeetodit kasutatakse; kui on, siis kellest koosneb ja kui suur on planeeritav valim)
Õpilasel on õigus saada tagasisidet ja vajadusel asjakohast nõu töö edasi arendamisel.
Kui õpilase valitud teema ei ole uurimiskomisjoni poolt aktsepteeritav, peab õpilane valima uue teema ning oma uuest teemast uurimiskomisjoni esimehele uue õppeaasta alguses (september) teada andma.
Kui õpilane ei ilmu kollokviumile ilma mõjuva põhjuseta, ei hinnata tema tööd kaitsmisel ,,väga heaks''.
Mõjuv põhjus on direktori allkirjaga kinnitatud vastav avaldus.

I kollokvium (hindab kaitsmiskomisjon) Kokku 5p  
1.1. Töö teema, eesmärgi, probleemi tutvustamine 2p  
1.2. Meetodite tutvustamine 1p  
1.3. Kokkulepe töö juhendamiseks juhendajaga sõlmitud 1p  
1.4. Esinemine 1p  
   

   
© Hiiumaa Gümnaasium