Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

KINNITATUD

direktori 16. märtsi 2018

käskkirjaga nr 1-2/8

 

 

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

 

I ÜLDSÄTTED

 

1.1. Käesolev kord sätestab Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasele ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatuse ja korra.

1.2. Sõidukulud hüvitatakse riigieelarvest sõidusoodustusteks eraldatud rahalistest vahenditest.

 

II SÕIDUSOODUSTUSE VÕIMALDAMINE

 

2.1. Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasele, kes elab Hiiumaa vallas, hüvitatakse sõidukulu kuni 100% pileti täishinnast kooli ja tagasi elukohta.

2.2. Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodil kooli ja tagasi elukohta järgmiselt:

2.2.1. iga päev kooli ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas;

2.2.2. õpilaskodus elavale õpilasele hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta sõidu kulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli sõidu kulud.

2.3. Hiiumaa vallas elavale õpilasele väljastatakse septembrikuu jooksul kooli ja tagasi elukohta sõiduks sõidukaart. Sõidukaardi väljastamiseni hüvitatakse sõidukulud piletite alusel või vedaja/liiniveo korraldaja kokkuleppe alusel. Juhul, kui sõidukaarti vedaja ei väljasta, hüvitatakse õpilase sõidukulud kooli ja vedaja/liiniveo korraldaja kokkuleppe alusel.

2.4. Kui erandjuhtudel on õpilane kohustatud ostma sõidupileti, siis otsustab sõidukulu hüvitamise kooli direktor.

2.5. Väljaspool Hiiumaa valda elavale õpilasele sõidukulude hüvitamise otsustab direktor.

2.6. Kool võib oma eelarveliste vahendite piires õpilasele hüvitada sõidu muu õppekoha ja kooli või elukoha vahel, nt võistlustel, konkurssidel osalemine jms.

2.7. Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires.

 

III SÕIDUKULUDE HÜVITAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 

3.1. Hiiumaa Gümnaasiumisse õppima asunud õpilane esitab sõiduhüvitise saamiseks enda, vanema või eestkostja poolt (alla 18-aastase õpilase puhul) allkirjastatud avalduse koos sisseastumisavaldusega või esitab eraldi avalduse (lisa 1). Avaldus esitatakse üldjuhul üks kord õpiaja jooksul. Avalduse esitavad ka elukohta vahetanud õpilased.

3.2. Sõidukulud hüvitatakse õppeasutuse poolt vedajaga või liiniveo korraldajaga sõlmitava lepingu alusel.

3.3. Kui õpilase elukoha ja õppeasutuse vaheline sõit ei ole õppeasutuse ja vedaja või liiniveo korraldaja poolt sõlmitud lepinguga kaetud, hüvitatakse sõidukulu piletite alusel.

3.4. Sõidupiletite alusel sõidukulude igakuiseks hüvitamiseks esitab õpilane juhiabile iga kuu 5. kuupäevaks sõidukulude hüvitamise aruande (lisa 2), millele lisatakse eelmise kuu piletid kleebituna aruandluslehele nii, et oleks võimalik välja lugeda pileti kehtivuse kuupäev ja summa.

3.5. Sõidukulude hüvitamise aruande kinnitab juhiabi, kontrollides piletite õigsust ja õpilase osavõttu õppetööst.

3.6. Väljamaksmisele ei kuulu rikutud piletid, millel ei ole näha kuupäev ja summa.

 

IV HÜVITISE MAKSMINE

 

4.1. Õppeasutuse ja vedaja või liiniveo korraldajaga sõlmitavas lepingus lepivad pooled kokku hüvitise maksmise tingimused ja korra.

4.2. Sõidukulude hüvitist sõidupiletite alusel makstakse tagasiulatuvalt iga kuu 15. kuupäevaks õpilase või tema vanema või eestkostja arvelduskontole.

4.3. Elukoha või arvelduskonto andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama klassijuhatajat.

4.4. Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse õpilase eest sõidukompensatsioon tagasi nõuda.

 

V RAKENDUSSÄTTED

 

Käesolev kord jõustub 1. aprillist 2018. a.

Avaldus sõidukulude hüvitamiseks ja sõidukulude hüvitamise aruanne

 

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium