Lisa 1

KINNITATUD

direktori 28.09.2016

käskkirjaga nr 1-2/11

 

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev eeskiri sätestab Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele majutuskulude hüvitamise ulatuse ja põhimõtted.

1.2 Majutuskulud hüvitatakse riigieelarvest majutuskulude hüvitamiseks eraldatud rahalistest

vahenditest.

 

2. Majutuskulude hüvitamise alus

2.1 Majutuskulud hüvitatakse õpilasele:

2.1.1 kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või elukohale lähimasse gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas või

2.1.2 kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

2.2 Õpilase sõiduaeg on õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise sõidu kestus. Õpilase

sõiduaeg päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi sõidu kestusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel.

 

3. Majutuskulud

3.1 Majutuskulud on:

3.1.1 õpilaskodu kohatasu;

3.1.2 eluruumi üürilepingu tasu;

3.1.3 majutusasutuse üürilepingu tasu.

3.2 Majutuskulude hulka kuuluvad ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, prügi, küte, elekter jms).

 

4. Majutuskulude hüvitamise ulatus ja esitatavad dokumendid

4.1 Majutuskulud hüvitatakse õpilase poolt esitatud kuludokumentide alusel kehtestatud piirmääraulatuses.

4.2 Majutuskulude hüvitamise piirmäär on kuni 50 eurot kuus.

4.3 Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas.

4.4 Õpilane esitab õppeaasta alguses majutuskulude hüvitamiseks enda või seadusliku esindaja (alla 18-aastase isiku puhul) poolt täidetud vormikohase avalduse (Lisa 2).

4.5 Majutuskulude igakuuliseks hüvitamiseks esitab õpilane kooli juhiabile iga kuu 20. kuupäevaks majutuskulude hüvitamise aruande (Lisa 3), millele lisatakse eelmise kuu majutuskuludega seotud kuludokumendid.

4.6 Õpilaste majutamine õpilaskodus ja õpilaskodu majutuskulude hüvitamine on reguleeritud Hiiumaa Gümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli kui õpilaskodu haldava asutuse  vahel sõlmitud lepinguga ning arveldamine toimub asutuste vahel. Õpilaskodu majutusteenust kasutavad õpilased esitavad õppeaasta alguses õpilaskodu koha taotluse (Lisa 4), punktis 4.4 ja 4.5 nimetatud avalduste esitamist neilt ei nõuta.

 

5. Hüvitise maksmine

5.1 Hüvitist makstakse eelmise kuu eest hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks õpilase või seadusliku esindaja arveldusarvele.

5.2 Elukoha või arveldusarve andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama kooli juhiabi

kolme tööpäeva jooksul.

5.3 Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse välja makstud hüvitis

tagasi nõuda.

5.4 Õpilaskodu majutusteenust kasutavate õpilaste majutuskulu makstakse õppeasutuse poolt õpilaskodu haldavale asutusele nende poolt esitatud arvete alusel majutuskulu piirmäära ulatuses. 

 

6. Rakendussätted

Eeskirja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2016.

 

 

Avaldus majutuskulude hüvitamise taotlemiseks ning majanduskulude aruanne

 

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium