KINNITATUD

Hiiumaa Gümnaasiumi

direktori 16.03.2018

käskkirjaga nr 1-2/9

 

 

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri

 

1. Üldsätted

1.1 Käesolev eeskiri sätestab Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele majutuskulude hüvitamise ulatuse ja põhimõtted.

1.2 Majutuskulud hüvitatakse riigieelarvest majutuskulude hüvitamiseks eraldatud rahalistest vahenditest.

 

2. Majutuskulude hüvitamise alus

2.1 Majutuskulud hüvitatakse õpilasele:

2.1.1 kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või elukohale lähimasse gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas või

2.1.2 kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

2.2 Õpilase sõiduaeg on õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise teekonna kestus. Õpilase sõiduaeg päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi teekonna kestusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel.

 

3. Majutuskulud

3.1 Majutuskulud on:

3.1.1 õpilaskodu kohatasu;

3.1.2 eluruumi üürilepingu tasu;

3.1.3 majutusasutuse üürilepingu tasu.

3.2 Majutuskulude hulka kuuluvad ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, prügi, küte, elekter jms).

 

4. Majutuskulude hüvitamise ulatus ja esitatavad dokumendid

4.1 Majutuskulud hüvitatakse õpilase poolt esitatud kuludokumentide alusel kehtestatud piirmäära ulatuses.

4.2 Majutuskulude hüvitamise piirmäär on kuni 50 eurot kuus.

4.3 Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas.

4.4 Õpilane esitab iga õppeaasta alguses majutuskulude hüvitamiseks enda või seadusliku esindaja (alla 18-aastase isiku puhul) poolt täidetud vormikohase avalduse (Lisa 1) koos kehtiva üürilepinguga.

4.5 Majutuskulude igakuuliseks hüvitamiseks esitab õpilane kooli juhiabile iga kuu 20. kuupäevaks majutuskulude hüvitamise aruande (Lisa 2), millele lisatakse eelmise kuu majutuskuludega seotud kuludokumendid.

4.6 Õpilaste majutamine õpilaskodus ja õpilaskodu majutuskulude hüvitamine on reguleeritud Hiiumaa Gümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli kui õpilaskodu haldava asutuse vahel sõlmitud lepinguga ning arveldamine toimub asutuste vahel. Õpilaskodu majutusteenust kasutavad õpilased esitavad iga õppeaasta alguses õpilaskodu koha taotluse (Lisa 3), õppima asumise aasta avaldus sisaldub sisseastumisavalduses. Punktis 4.1 nimetatud kuludokumentide ja punktides 4.4 ja 4.5 nimetatud avalduste esitamist neilt ei nõuta.

 

5. Hüvitise maksmine

5.1 Hüvitist makstakse eelmise kuu eest hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks õpilase või seadusliku esindaja arveldusarvele.

5.2 Elukoha või arveldusarve andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama kooli juhiabi kolme tööpäeva jooksul.

5.3 Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse välja makstud hüvitis

tagasi nõuda.

5.4 Õpilaskodu majutusteenust kasutavate õpilaste majutuskulu makstakse õppeasutuse poolt õpilaskodu haldavale asutusele nende poolt esitatud arvete alusel majutuskulu piirmäära ulatuses.

 

6. Rakendussätted

Eeskirja rakendatakse alates 1. aprillist 2018.

 

Avaldus majutuskulude hüvitamise taotlemiseks ning majanduskulude aruanne

 

   

   
© Hiiumaa Gümnaasium